Obchodní podmínky
Obchodní podmínky, GDPR

1.Úvodní ustanovení
Tyto obchodní podmínky se vztahují na nákup prostřednictvím internetového obchodu maxildily.cz
Prodávající:
Maxi L s.r.o.
Vršovické nádraží
Praha 10,100 00
IČO: 27401154
DIČ: CZ27401154
Kupující:
Fyzická nebo právnická osoba ,která nakupuje výrobky nebo zboží z internetového obchodu maxildily.cz
Smluvní vztahy podléhají výhradně platným zákonům na území ČR a české jurisdikci.Podáním závazné
objednávky vyjadřuje kupující souhlas s těmito obchodními a platebními podmínkami a bere na sebe
závazek je v plné míře respektovat.

 

2.Způsob objednávání a uzavření kupní smlouvy
Zboží je objednáno prostřednictvím formulářů.Pouze řádně vyplněná objednávka obsahující veškeré
předepsané náležitosti je považována za platnou.Objednávky podané prostřednictvím internetového
obchodu jsou považovány za závazné.Prodávající neručí za omyly ze strany kupujícího.
Odesláním objednávky kupující stvrzuje,že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi
souhlasí.
Odesláním objednávky akceptuje kupující výši ceny zboží,souhlasí se způsobem dopravy a platebními
podmínkami.
Prodávající si vyhrazuje právo požádat kupujícího o případnou písemnou autorizaci objednávky.
Podání objednávky je považováno za návrh kupní smlouvy.Místem doručení zboží je adresa doručení
uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího jeho
převzetím a úplným zaplacením kupní ceny.

 

3.Dodací podmínky
Objednávky z internetového obchodu skoda-dily-skladem.cz jsou realizovány po České republice a na
Slovensko,ostatní země jen dle předešlé dohody.

 

4.Termín dodání zboží
Dodávky předmětu plnění /objednaného zboží/budou dle dostupnosti zboží realizovány v co
nejkratším termínu,obvykle do 1-14 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky.Za
splnění objednávky se považuje termín odeslání,ne termín doručení/např.dopravní služba
doručuje do 24 hodin,Česká pošta dle vlastních směrnic./Předpokládaný termín může být
upřesněn při potvrzení objednávky prodávajícím.Doklad o zaplacení zboží a daňový doklad budou
doručeny s objednávkou.Náklady na dopravu jsou kupujícímu sděleny před odesláním zbožívkou.N
emailem,popř.telefonicky.

 

5.Způsob úhrady
Úhrada probíhá na dobírku.
Kupující zaplatí úplnou kupní cenu vč.poštovného při převzetí zboží. Daňový doklad je součástí
dodávky objednaného zboží a slouží jako dodací list.


6.Odstoupení od kupní smlouvy
Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího:
Kupující /fyzická osoba-nepodnikatel,nikoliv však fyzická/právnická osoba nakupující na IČ jako
podnikatel/má právo odstoupit od smlouvy,nejpozději do 14 dnů ode dne převzetí zboží,v
tomto termínu je kupující povinen vrátit prodávajícímu zpět nepoškozené zboží,bez známek
užívání nebo opotřebování,v původním a neporušeném obalu,na vlastní náklady.O úmyslu
odstoupit od smlouvy,je kupující povinen informovat předem prodávajícího emailem na adresu:
autodilyskoda@seznam.cz
Vrácené zboží,které bude zasláno na dobírku,nebude převzato!
Po obdržení vráceného zboží prodávající kupujícímu vrátí ve lhůtě maximálně 30 dnů zpět
odpovídající částku /kupní cenu zboží/ předem dohodnutým způsobem /převodem na účet,poštovní
poukázkou/.Náklady spojené s dopravou vráceného zboží hradí kupující.Právo na vrácení zboží ve
výše uvedené lhůtě kupujícímu zaniká při osobním odběru zboží.

 

7.Jiná ustanovení
V případech,kdy:
-se zboží již nevyrábí nebo neprodává
-se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží
-zboží se dočasně nedováží do ČR nebo není dočasně k dispozici
Bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup zahrnující i možnost
zrušení objednávky nebo její části.

 

8.Ceny zboží
Prodávající si vyhrazuje právo změny cen.Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku
potvrzení objednávky.Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce,prodávající neprodleně o
této skutečnosti informuje kupujícího,který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout.Při
telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku.

 

9.Nepřevzaté zboží
V případě,že kupující odmítne zboží převzít,má prodávající právo uplatnit vůči němu smluvní pokutu
ve výši 1% z fakturované částky a poštovné za zpětné doručení prodávajícímu.

 

10.Řešení sporů
Realizované obchody jsou obchody v České republice a jako takové se řídí právním řádem České
republiky.
Smluvní strany se zavazují jakékoliv spory vzniklé mezi nimi řešit přednostně smírnou cestou.

 

11.Ochrana osobních údajů
Veškerá osobní data a kontaktní údaje uvedené při objednávce zboží jsou určeny pouze pro účely
internetového obchodu maxildily.cz,který s nimi nakládá v souladu se zákonem č.101/2000
Sb.,o ochraně osobních údajů.
Osobní data /jako např.jméno,adresa,telefon,email,IČ,DIČ apod./,která jsou součástí objednávky
nebo byla sdělena během registrace kupujícím jsou považována za důvěrné informace a jsou
chráněna proti zneužití.Tyto osobní údaje o kupujících nebudou sdělovány třetím osobám kromě
těch,které se přímo podílejí na zpracování objednávky/provozovatelé,dopravci,apod./.I těmto
osobám však budou sdělovány pouze v nezbytně nutném rozsahu.
Kupující souhlasí se shromažďováním,archivováním a používáním údajů o něm,jím uzavřených
obchodech při využívání internetového obchodu za výše stanovených podmínek.
Prodávající má povinnost vymazat registrovaného kupujícího z databáze v případě,že o to požádá
písemně,emailem nebo telefonicky.

 

12.Reklamace
Na veškeré zboží se vztahuje záruční doba v délce trvání 24 měsíců.Kupující je povinen bezprostředně
po dodání zboží toto prohlédnout a bez zbytečných odkladů informovat prodávajícího o případných
zjištěných závadách.Pokud kupující shledá zboží evidentně poškozené z přepravy,je povinen
okamžitě informovat přepravce a sepsat s ním protokol o tomto zjištění,následně informuje
prodávajícího.Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi tím,co je v dodacím listu a skutečně dodaným
zbožím,je povinen bez zbytečného odkladu,nejpozději do tří dnů,informovat prodávajícího na email
autodilyskoda@seznam.cz Kupující při informování prodávajícího co nejvýstižněji popíše závady a
jejich projevy a uvede číslo daňového dokladu za zboží.

Následně kupující odešle reklamované zboží spolu s kopií daňového dokladu na vlastní náklady na
adresu:
Maxi L s.r.o.,Ukrajinská ulice,Praha 10 Vršovice 100 00
Reklamace bude vyřízena bez zbytečných odkladů a to nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění
reklamace a dodání všech požadovaných podkladů nutných pro její vyřízení,pokud se strany
nedohodnou jinak.V případě,oprávněnosti reklamace zboží v záruce hradí případné dopravné zpět
zákazníkovi prodávající.
Nárok na uplatnění reklamace zaniká při neodborné montáži dodaného zboží.
V případě neoprávněné reklamace je reklamace odmítnuta,zboží je vráceno kupujícímu na jeho
náklady,nebo je oprava kupujícímu účtována,o čemž musí být kupující předem vyrozuměn.

13.Reklamace vstřikovačů, čerpadel a elektronických součástek

Při reklamaci vstřikovačů je potřeba vždy dodat tyto dokumenty.

Kopii zakázkového listu při montáži vstřikovačů + soupis co vše spolu se vstřikovači bylo měněno.

Montážní protokol vstřikovačů který obsahuje datum a čas montáže stav ujetých km vozidla při montáži ,,ima´´ kódy vstřikovačů (konkrétně výpis že je řídící jednotka přijala). Vin kod vozidla + jeho registrační značku.

Kopii zakázkového listu při přijetí vozidla na reklamaci vstřikovačů + výpis závad z řídící jednotky a live dat.

To samé platí na reklamaci, alternátorů, čerpadel, řídících jednotek, řídící jednotkou airbagů. atd.

Použité vstřikovače a čerpadla musí kupující nechat před montáží otestovat na jejich funkčnost, bez protokolu testu před montáží do vozidla není možné řešit reklamaci či vrácení vstřikovačů a čerpadel. 

 

14.Závěrečná ustanovení
Obchodní podmínky platí ve znění platném v den elektronické objednávky.
Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu obchodních podmínek bez předchozího

 

15.GDPR

Informace podnikatelům – potenciálním zákazníkům MAXI L s. r. o.  o ochraně jejich osobních údajů, nakládání s nimi a jejich souvisejících právech dle GDPR

 

Společnost MAXI L s. r. o., IČO:  27401154, se sídlem Zvonková 9, 106 00 Praha 10(dále jen „MAXI L“), v souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a rady EU 2016/679 (dále jen „Nařízení“), známém pod zkratkou „GDPR“ a zejména v souvislosti s informačními povinnostmi danými tímto právním předpisem, si vás dovoluje informovat o následujícím:

A.
Společnost MAXI L s. r.o. zpracovává osobní údaje svých potenciálních zákazníků - obchodních partnerů,  získaných výhradně z veřejných zdrojů (jejich reklama), popřípadě při osobním setkání, a to pouze v rozsahu:
a) jméno a příjmení
b) obchodní firma, pod kterou fyzická osoba podniká, tedy jména příjmení s případným dovětkem
c) adresa místa podnikání, případně adresa provozovny
d) kontaktní telefonní číslo, sloužící pro podnikání
e) kontaktní e-mailová adresa, sloužící pro podnikání
f) případně odkaz na www stránky

B.
Právním důvodem zpracování těchto osobních údajů je zájem Maxi L na získání nových obchodních partnerů pro svoji podnikatelskou činnost, v souladu s dalšími zákonnými předpisy, které se k této oblasti vztahují. MAXI L nemá pověřence pro ochranu osobních údajů, s případnými dotazy se však lze obracet na pracovníky obchodního oddělení.

C.
Osobní údaje nebude MAXI L nikomu předávat (ani prodávat). Osobní údaje využije MAXI L k navázání obchodního vztahu, a to zejména formou zaslání nabídky produktů, ceníků a či pozvánek na konané společenské akce. Pokud kdokoliv sdělí, že si nepřeje zasílat takovéto materiály, MAXI L okamžitě ukončí takovéto zasílání. Rovněž v případě, kdy nedojde k navázání obchodního vztahu, budou osobní údaje nejdéle po jednom roce vymazány (skartovány). MAXI L nikde nebude provádět automatické rozhodování (včetně profilování) o užití osobních údajů.

D.
Podnikající fyzická osoba má právo na:
a) sdělení, které konkrétní osobní údaje o ní MAXI L zpracovává
b) opravu osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo změněné (například změna sídla či místa podnikání)
c) právo podat stížnost u ÚOOÚ proti zpracování svých osobních údajů
d) požádat o omezení zpracování osobních údajů 

Zpracováno v Praze, dne 2.5.2018
ZjRhNDQz